Polish (Poland)English (United Kingdom)
sauna sauny

Your account

   


Lost Password? Forgot your username?

No account yet? Register

Special offer

Error: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Cebrzyk z chochlą
Cebrzyk z chochlą
171,50 € 149,00 €


akcesoria do saun
Reklamacja, gwarancja i zwrot PDF Print

Wyciąg z regulaminu

§ 6.
Warunki gwarancji i reklamacji

 1. Produkty sprzedawane przez PPH WANDEX mogą być objęte gwarancją producenta bądź dystrybutora.
 2. Klient może reklamować produkt, na który została udzielona gwarancja, bezpośrednio u gwaranta lub u PPH WANDEX, stającego się jedynie pośrednikiem podczas procesu gwarancyjnego.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez PPH Wandex jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji do siedziby PPH Wandex.
 4. PPH WANDEX na sprzedawane towary udziela gwarancji na okres 12 miesięcy liczony od daty ich sprzedaży (data dowodu sprzedaży)
 5. PPH Wandex nie pokrywa kosztów dostawy reklamowanego produktu do swojej siedziby.
 6. Klient zobowiązany jest ubezpieczyć zwrotną przesyłkę reklamowanego towaru w taki sposób, że w razie zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki roszczenia reklamacyjne Klienta będą zaspokajane wyłącznie z ubezpieczenia przesyłki.
 7. W razie zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki reklamacyjnej, Klient samodzielnie będzie dochodzić roszczeń od przewoźnika, wynikających z ubezpieczenia przesyłki.
 8. PPH Wandex zobowiązuje się do ustosunkowania do reklamacji złożonej przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych od daty odebrania przesyłki z reklamowanym towarem.
 9. Jeśli reklamacja zostania rozpatrzona na korzyść Klienta, tj. zostaną stwierdzone braki lub uszkodzenia fabryczne, PPH WANDEX zobowiązuje się je usunąć, lub, w przypadku gdy nie będzie to możliwe, wymienić reklamowany produkt na inny egzemplarz tego samego typu lub zwrócić zapłaconą za produkt Cenę w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. W przypadku konieczności zamówienia towaru lub jego części za granicą, termin ten może się wydłużyć, o czym Klient zostanie każdorazowo poinformowany.
 10. Gwarancja na urządzenia wymagające podłączenia do sieci zasilających jest ważna tylko wtedy, gdy montaż w miejscu eksploatacji i przyłączenie do sieci został przeprowadzony przez autoryzowany serwis PPH WANDEX, potwierdzony kartą montażową oraz nie została naruszona plomba gwarancyjna na urządzeniu.
 11. Nabywca zobowiązany jest do dbałości o zakupione towary, użytkowanie w warunkach bezpiecznych i zgodnie z przeznaczeniem. Negatywnie rozpatrzone będą wszelkie reklamacje w przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń spowodowanych przez Klienta, zwłaszcza wad i uszkodzeń powstałych wskutek: niewłaściwej eksploatacji, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, montażu niezgodnego z instrukcją lub wykonanego przez osoby nieupoważnione, samowolnych napraw i przeróbek, niewłaściwego czyszczenia i konserwacji, zdarzeń losowych, niewłaściwego napięcia w sieci, niewłaściwego ciśnienia w sieci lub niewłaściwej jakości wody, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń żarówek, elementów grzejnych i bezpieczników. Reklamacji nie podlegają elementy ulegające zużyciu, tj. uszczelki, cylindry, lampy itp.
 12. Koszty weryfikacji nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego obciążają klienta.

§ 7.
Warunki zwrotu / Odstąpienie od umowy przez Klienta

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Jeśli status zamówienia Klienta określony jest jako ?Oczekujące? Klient chcący odstąpić od umowy powinien niezwłocznie poinformować o tym PPH Wandex, najlepiej telefonicznie.
 2. Klient ma prawo zwrócić zamówienie bez podania przyczyny w terminie 10 dni kalendarzowych od daty doręczenia zamówienia pod warunkiem, że towar będzie zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu oraz nie będzie nosił śladów użytkowania. Klient nie ma prawa do zwrotu w przypadku gdy dostarczony Klientowi Produkt nie nadaje się już do sprzedaży. Produkty powinny zostać zwrócone na koszt i ryzyko Konsumenta.
 3. PPH Wandex zwróci pieniądze za produkty, nie zwracając kosztów wysyłki w terminie 14 dni roboczych od daty odebrania zwracanego produktu. Pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata za towar lub w przypadku gdy przy zamówieniu była wybrana inna forma płatności ? na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 4. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient i nie podlega on zwrotowi od PPH Wandex.
 


Contact

 • SaunyActiv
 • ul. Karkonoska 11
 • 80-180 Gdańsk
 • tel. 730 920 980
 • mail: biuro@saunyactiv.eu
SaunyActiv.eu 2011